Sprekersaanbod ABLLO vzw

ABLLO vzw wil haar expertise en know-how ter beschikking stellen van lokale verenigingen, milieuraden, scholen, gemeenten en steden. 

Hieronder ons sprekersaanbod: 

Duurzame stedelijke ontwikkeling ​​​​​​​

- Een duurzaam waterbeleid in de wijk en de woonomgeving: naar ecologisch verantwoorde oplossingen voor de waterproblematiek in urbane omgevingen. (E.Rombaut) 

- Naar een ecopolis. Aspecten van duurzame stedenbouw en ecologisch gefundeerde ruimtelijke planning. Pleidooi voor de lobbenstad. Case study over de steden Sint-Niklaas en Aalst.(E. Rombaut) 

- 'klimaatbestendige stedenbouw: over het stedelijk hitte-eilandeffect en de lobbenstad'.(E.Rombaut) 

- Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa. Een stand van zaken.(E.Rombaut) 

- Duurzame stedenbouw Deel 1: Ecologisch verantwoorde inrichting van het openbaar domein: water als ordenend principe (E.Rombaut). 

- Duurzame stedenbouw Deel 2: Ecologisch verantwoorde inrichting van het openbaar domein: Duurzame energie en duurzame mobiliteit als ordenend principe (E.Rombaut) 

- Duurzame stedenbouw Deel 3: Naar een cradle to cradle woonwijk: aandacht voor duurzame materialen en het voorkomen van afval (E.Rombaut) 

- Het belang van urbane en rurale blauwgroen netwerken als trage wegen voor planten, dieren en mensen (E.Rombaut). 

- ‘Hoe een goed doordachte public-private gradiënt kan bijdragen aan een kindvriendelijke en blauwgroene urbane omgevingen’ (E.Rombaut) 

- ‘Duurzaam verkavelen: contradictio in terminis ? Analyse van voorbeelden uit enkele Europese steden’ (E.Rombaut). 

- Over de introductie van water en klimaatverandering als nieuw ordenend principe in Europese urbane omgevingen: noodzaak, mogelijkheden en perspectieven (E.Rombaut) 

- Hoe kan een goed doordachte public-private gradiënt bijdragen tot het behoud en herstel van biodiversiteit in steden (E.Rombaut). 

- Architecture, Urban Planning and Biodiversity: Thoughts about an ecopolis. Plea for a lobe city. 

- How blue-green networks within urban areas can improve biodiversity, city climate conditions and the urban water management. 

How a judicious public-private mix can serve an ecologically sound water management and thus help to maintain and repair biodiversity in (European) towns (E.Rombaut). 

- Blauwgroen-netwerken als ruggengraat voor stad en platteland (E.Rombaut) 

- Industriële symbiose: een casestudy in Kalundborg (Denemarken) (E.Rombaut) 

-Inleiding tot het Deense energiesysteem: de rol van groene warmte in het Deense energiesysteem (E.Rombaut)

Denemarken wordt vaak als een schoolvoorbeeld van groen energiebeleid beschreven. In deze lezing gaan we in op de wijze waarop Denemarken erin is geslaagd om zonder kernenergie (want verboden bij wet in 1985) een energiebeleid vorm te geven, waarin groene warmte de spil vormt. Meer dan 400 lokale warmtenetten, vaak in handen van lokale coöperaties en gemeenten, vormen de sleutel van het transitiepad naar een koolstofneutrale samenleving. Decentrale opwekking van energie is het ordewoord in het hele land, zowel urbaan als ruraal. Groene energiedragers worden vaak als brandstof voor WKK-centrales ingezet. Back-up door aardgascentrales zorgt voor balanceren van het elektriciteitsnet. Groene investeringen zijn immens, omdat op het net altijd ruimte is voor input van groene elektriciteit, precies door het ontbreken van kernenergie in de Deense energiemix.

Klimaatverandering 

- De reactie van enkele vogelsoorten rondom ons op de huidige klimaatverandering (J.De Laet) 

- Onzekerheden over het toekomstig Europees klimaat: over de effecten van global dimming, global warming en de mogelijke relaties met de golfstroom (E.Rombaut) 

- Enkele hindernissen en obstakels op de weg naar een koolstofneutrale samenleving (E. Rombaut). 

Duurzame milieuvriendelijke levensstijl 

- De Ecologische voetafdruk: inzicht in en hoe verkleinen (J.De Laet) 

- De ecologische watervoetafdruk (ecological waterfoodprint) ( J. De Laet) vanaf 2013 

- Energiezuinig huishouden: waarom en hoe (J. De Laet) 

- Energiequiz (J.De Laet). 

- Op een ecologische manier schoonmaken: kan dat? (J.De Laet) 

- Energieverslinders (J.De Laet) 

- Milieuvriendelijk consumeren (J. De Laet) 

Biodiversiteit ​​​​​​​

- Stadsontwikkeling versus stadsvogels (J.De Laet) 

- Biodiversiteit in de stad (J. De Laet) 

- De Huismus en de mussenvide (J.De Laet) 

- De Huismus in Vlaanderen (J. De Laet) 

- De Huismus in Vlaanderen en Europa: de ene mus is de andere niet (J.De Laet) 

- Verbazend vogelgedrag in de tuin (J.De Laet) 

- Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie (E.Rombaut) 

- Stedelijke biodiversiteit en wetenschappelijk onderzoek (J. De Laet) 

- Wat gaat er verkeerd met onze steden? (J. De Laet) 

- Citizen science: De Huismus en de Koolmees (J. De Laet). 

Sprekers: 

Erik Rombaut (°1955)  is MSc biologie (UGent 1977).

Als wetenschappelijk medewerker aan de UGent was hij betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar integraal waterbeheer versus biodiversiteit en bij de opmaak van de biologische waarderingskaart van België. Hij werkte aan een aantal landschaps-ecologische studies van diverse beekvalleien in Vlaanderen ten behoeve van de (vroegere) Landelijke Waterdienst en hij was destijds ook betrokken bij de opmaak van enkele van de eerste landschapsplannen van ruilverkavelingen voor de vroegere Nationale nu Vlaamse Landmaatschappij.

Erik Rombaut doceerde ecologie, milieukunde, ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw aan de faculteit Architectuur van de KULeuven, departement Sint-Lucas (Gent/Brussel) en hij doceert milieukunde aan de Odisee Hogeschool, departement Technologiecampus Gent.

Zijn academische interesse gaat vooral naar ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling, met het concept van de lobbenstad als gidsprincipe. Zijn onderzoek houdt zich onder meer bezig met de voordelen van blauwgroene netwerken in rurale én urbane omgeving (met een doordachte public-private gradiënt) voor het herstel van sociale en biodiversiteit, voor het inzetten van ecosysteemdiensten, voor het oplossen van mobiliteits-, energie- en waterproblemen en het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect. In zijn cursussen beschrijft hij theoretische gidsprincipes en praktijkvoorbeelden voor de transitie van steden naar een ecopolis.

Sedert 1980 is Erik ROMBAUT secretaris van ABLLO vzw. 

Jenny De Laet is doctor in de wetenschappen (UGent 1985). Als research associate is zij nog steeds verbonden aan UGent (groep Terrec) en werkt nauw mee aan het lange termijn onderzoek bij de Koolmees en het in 2002 opgestarte Huismus onderzoek. 

In 1995 startte zij met een boekenreeks ‘vogels rondom ons’ met thans 13 delen over het gedrag van tuinvogels. 

Sedert 2004 is zij deeltijds beleidsmedewerker bij ABLLO vzw en spits zich vooral toe op de thema’s Rationeel Energiegebruik, klimaatverandering en biodiversiteit. 

Prijs: Over een te komen 

Duur: Overeen te komen (doorgaans 2 tot 3 uur) 

Contact: erik.rombaut@scarlet.be ; Jenny.delaet@ugent.be