Gestroomlijnd Landschap – Barbierbeek

UITNODIGING    dinsdag 28 maart 2017, 20u00

A.C. De Zaat, Frans Boelplein 1 te 9140 Temse, zaal De Arcke, 5de verdieping

 

Verslag bijeenkomst werkgroep ‘Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek’

 

 

Wij nodigen u graag uit voor een overleg en brainstorm rond natuur en landschap en mogelijke acties voor de regio. Dit overleg kadert in het project Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek en gaat door op dinsdag 28 maart 2017 om 20u00 in A.C. De Zaat in Temse.

Via het project 'Gestroomlijnd Landschap’ maakt de provincie Oost-Vlaanderen werk van betere natuurverbindingen via waterlopen. Het verbindingsgebied Barbierbeek reikt van de Schelde- en Durmevallei tot de boskernen op de stuifzandrug Waasmunster-Beveren, en verbindt dus waardevolle natuurgebieden met elkaar.

Doel van het project is om de ecologische en landschappelijke verbinding te versterken, met respect voor de identiteit en de ruimtelijke bestemming van het gebied. In de komende jaren staan extra inspanningen voorop om het fijnmazig netwerk van landschapselementen te versterken door onder andere

-  de waterlopen landschappelijk en ecologisch op te waarderen;

-  kleine landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, boomgaarden en poelen in de valleigebieden te herstellen.

De betrokken besturen en organisatie spreken af wie wat kan doen voor een betere natuurverbinding, waterhuishouding en landschapsbeleving.

Om de mogelijke acties nog concreter te maken voor specifieke soorten in het gebied, nodigen we u graag uit om mee te denken op dinsdag 28 maart 2017

werkgroep natuur en landschap – soortgerichte acties

 

Agenda :

-  Korte toelichting van de doelstellingen van het project Gestroomlijnd Landschap, het soortenbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en mogelijke soortgerichte acties

-  Inventarisatie van wensen, noden en opportuniteiten in het gebied.

Er zijn ongetwijfeld heel wat ideeën voor acties die een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de natuurwaarden en specifieke soorten in de streek. We horen bijgevolg graag van jullie welke acties voor welke soorten er in de regio zinvol kunnen zijn. De lokale kennis en ervaringen zijn voor ons van grote waarde om tot gerichte acties te kunnen komen.

Het kan gaan van nestkastacties, over acties ten voordele van wilde bijen of vlinders, het aanpakken van vismigratieknelpunten, acties voor akkervogels (bv patrijs) tot het ecologischer beheren van graslanden, oeverstroken of bermen.

We willen de ideeën graag samen met jullie oplijsten en bespreken hoe we die kunnen realiseren.

-  Napraten bij een drankje

 

 

Indien u er graag bij bent, gelieve dan een mailtje te sturen naar didier.van.brussel@oost-vlaanderen.be om uw aanwezigheid te bevestigen.

Stuur deze uitnodiging gerust verder naar andere geïnteresseerden die hieraan wensen mee te werken. Wij hopen u die avond talrijk te mogen begroeten.

 

Verslag bijeenkomst werkgroep ‘Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek’

Op 28 maart had in Temse een eerste bijeenkomst plaats rond ‘Gestroomlijnd landschap Barbierbeek’ van de prov.  Oost-Vlaanderen.

Eerst gaf Didier Van Brussel een uiteenzetting rond het soortenbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen.

Daarna een overleg met verschillende natuur en milieuverenigingen rond prioritaire soorten en biotopen in het projectgebied.  De aanwezigen werden onderverdeeld in 3 kleinere groepjes zodat alle wensen en verzuchtingen konden besproken worden. Er werd een lijst van 32 prioritaire soorten overgemaakt met de vraag om de 10 belangrijkste te willen aanduiden en daarnaast andere soorten en interessante soortenacties te willen aangeven. Gedetailleerde werkkaarten en laptops waren voorzien.

-        steenuil, huismus, stijve waterranonkel, ringmus, veldleeuwerik, patrijs, geelsprietdikkopje, bunzing, wezel, gierzwaluw, bruine korenbout, verspreidbladig goudveil, slanke sleutelbloem en reuzenpaardestaart werden 1x verkozen.  Voor deze soorten werden een aantal geschikte acties voorgesteld om de soorten te behouden en te versterken:

1.     steenuil: aanleg en onderhoud van knotbomen/plaatsen nestkasten

2.     huismus: plaatsen nestgelegenheid en ecologische opwaardering tuinen en openbare plaatsen

3.     waterranonkel: ruimen van grachten

4.     ringmus, veldleeuwerik, patrijs: aanleg broedbiotoop en foerageergebied (wintervoedsel) met focus op beheerovereenkomsten in de landbouw voor perceel randen.

5.     geelsprietdikkopje: is een graslandvlindersoort: beheer van bloemenrijk grasland en overwinteringszones (sinusbeheer).

6.     bunzing, wezel: aanleg van houtkanten

7.     gierzwaluw: plaatsen nestgelegenheid (speciale nestkasten)

8.     bruine korenbout: behoud en inrichting van stilstaande waters die gedeeltelijk omzoomd zijn met bos.

9.     verspreidbladig goudveil, slanke sleutelbloem, reuzenpaardestaart: passend bosbeheer. Aankoop van bos of opmaak ecologisch gericht bosbeheerplan.

-        boerenzwaluw, kerkuil, vleermuissoorten, huiszwaluw, ijsvogel, rode ogentroost werden 2x verkozen met de volgende mogelijke geschikte acties:

1.     boerenzwaluw, huiszwaluw: plaatsen van nestkasten, adviesverlening particulieren

2.     kerkuil: nestkastenactie vooral samen met landbouwers

3.     vleermuissoorten: inrichten overwinteringsplaatsen, aanleg KLE’s (fourageergebied), behoud bomen met veel holten, inrichten kerkzolders

4.     ijsvogel: bepotingen met vissoorten + aanleg ijsvogelwandjes

5.     rode ogentroost: afstemmen bermbeheer- is een halfparasiet

-        Kamsalamander en oranjetipje werden 3x verkozen met 2 prioritaire acties:

1.     kamsalamander: herstel en aanleg plantenrijke poelen. Aanleg verbindingen met houtkanten en grazige stroken-bosjes

2.     oranjetipje: bloemrijke graslanden op vochtige plaatsen. Waardplanten ontwikkelen zoals Pinksterbloem (= op vochtige graslanden met weinig tot geen bemesting) en Look zonder look.

De voorgestelde soorten, biotopen en acties worden nu verder verwerkt in het actieprogramma van het project Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek en teruggekoppeld naar de werkgroep.  Vanaf 2018 kan worden gestart met acties.  Hierbij zullen de deelnemers van de werkgroep natuur en landschap worden uitgenodigd voor verdere medewerking.  De provincie voorziet de nodige financiële middelen.

 

​​​​​​​