bezwaren ivm de toegang tot de perrons in station Temse

  FLYER Toegang naar station Temse (1 oktober 2017)        klein            

 

*******************************************************************************************************************************

beschrijving van het probleem en stand van zaken

 

Samenvatting van het bezwaarschrift (augustus 2017)

 

Het volledige bezwaarschrift

 

Nieuwsitem op TV OOST (27 september 2017)

Pleidooi voor een betere stationsomgeving te Temse (november 2016)

*******************************************************************************************************************************

 

NIET ZOIETS : smal, onbehaaglijk, aan beide zijden van de tunnel : aan ene zijde een trap; aan de andere zijde een helling, niet uitnodigend,...

 

 

 

MAAR WEL ZO : open, breed, aangenaam, trap en helling 'gekoppeld' met elkaar, uitnodigend, ...

 

 

Hoe trap en helling combineren? Een mogelijkheid :

 

 

In volle zomer, tot 25 augustus 2017, liep in Temse het openbaar onderzoek over de toegankelijkheid van station Temse. ABLLO diende een bezwaarschrift in. Sedert het verschijnen van de bijdrage over station Temse in tGW nr. 198 van november 2016, slaagt het gemeentebestuur er niet in om gezamenlijk overleg te plegen met Infrabel, NMBS, De Lijn, AWV en ABLLO, over een sterke opwaardering van station Temse en de buurt. Waarom? De meeste politici en ambtenaren gebruiken de trein niet. En Infrabel tekende een banale betonnen helling tussen muren naar perron twee. Dit is lang geen onthaalinfrastructuur.

 

Het is zeer positief, dat werk wordt gemaakt van de toegankelijkheid naar beide perrons van station Temse. Maar ...

De kern van de overstaprol van het station is het te voet gaan. Die overstaprol is hiermee niet afgewerkt. Er is geen duidelijkheid over het vervolg in de aanpak.

 

- Wanneer worden de perrons verhoogd van 28 naar 76 cm boven het spoor?

- Wanneer en hoe wordt het aansluitend publiek domein aangepakt? 

 

De loopweg moet in beide reisrichtingen beter aansluiten met:

1. Hoge perrons en treinen met instap op één niveau.

2. De centraal onder de perrons gelegen tunnel, met een ruim bemeten voetpad.

3. De pleinen, straten en wijken rondom het station.

4. De fietsstallingen, de halten van De Lijn, de kus-&-rij-zones, de parking. 

Op deze vier punten biedt het ontwerp geen antwoord. Het is onduidelijk in hoeverre het project een sterke groei van het treingebruik ondersteunt en of hypothekeert. 

 

Elementen in dit bezwaarschrift

Infrabel legt bij deze vergunningsaanvraag een Projectnota en detailplannen voor.

Uit de Projectnota blijkt dat de ontwerpers weinig toegevoegde waarde nastreven, met het project, met de spoorlijn, met de toekomstige treindienst en dus met het vervoerpotentieel binnen de hoogdynamische corridor Mechelen – Sint-Niklaas. Wij maken bezwaar over:

1. Visie en probleemstelling.

2. Bindende beleidsplannen.

3. Operationeel scenario lijn 54.

4. Ruimtelijk concept op buurtniveau en van de overstaprol.

5. Milieuwinst.

6. Veiligheid.

7. Verzoek om op te leggen voorwaarden.

beschrijving van het probleem en stand van zaken

ABLLOvzw zet zich al jaren in voor natuur, milieu en duurzame mobiliteit. Met betrekking tot dit laatste is Spoorstrategie Waasland (2014) een voorstel van beleidsdocument. Daarin kadert de aanpak van de spoorlijn 54 St-Niklaas – Mechelen. En deze van station Temse.

Bij het sluiten van de loketbediening van station Temse (2016) werd tegelijk het seinhuis en de bewaking van de overweg naar perron 2 opgedoekt. Tegelijk plaatste Infrabel een zeer dure en klantonvriendelijke passerelle. Infrabel startte pas dan met het ontwerp van toegangshelling en trap naar het tweede perron vanuit de bestaande tunnel dwars onder de perrons. En omdat de passerelle wordt gehuurd wil Infrabel dat plan zeer dringend uitvoeren. 

 

In eerste fase vroeg ABLLO om ook een eventuele verdieping van de tunnelvloer als mogelijkheid te bestuderen om de bussen van De Lijn vlot via het station te laten passeren zodat een optimale openbaar vervoerknoop tot stand komt. Infrabel en W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) wierpen hieromtrent veel problemen op. ABLLOvzw besefte dat dit voorstel gezien de omstandigheden niet haalbaar leek. 

 

ABLLOvzw heeft daarop een variant zonder verdieping van de tunnelvloer  naar voren geschoven waarbij De Lijn een halteplaats kan voorzien op het Guido Gezelleplein, op een nog aanvaardbare afstand tot het station eenmaal de nieuwe toegangen zijn gerealiseerd.

 

ABLLOvzw vraagt dat de mogelijke partners (gemeente, NMBS, Infrabel, De Lijn,…) gaan samenwerken om te komen tot een totaalproject! Want het huidige ontwerp van Infrabel blijft een doorn in het oog. Het is geen gezamenlijk ontwerp met (1) een meer aantrekkelijke tunnel (veel meer daglicht, ruimere voetpaden, helder verlicht en opgekuist) en (2) goede looproutes naar de wijken, de bushalten, de stalling, parking en K&R-zone; dit vormt de kern in de overstap. Vandaar het bezwaar van ABLLOvzw voor de bouwaanvraag.

 

ABLLOvzw vraagt concreet dat  

1) het tunnelplafond een grote opening van ongeveer 10 op 12 meter krijgt;

2) dat de nieuwe trap en nieuwe helling samen als één geheel worden aangelegd en als een meer open constructie. Zie flyer en het artikel in ’t GW nr 203.

3) dat dit in een gezamenlijk ontwerp van de omgeving wordt aangepakt.

ABLLOvzw vraagt zich daarbij af of Infrabel liever een snelle en minder goede realisatie wil dan een veel betere uitvoering die iets meer tijd vergt ??

 

De aanvraag van Infrabel voor de bouw van een nieuwe toegang tot de perrons werd op 21.02 ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De gemeente Temse ontving het dossier op 07.07, met de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren, dat uiteindelijk liep van 27.07 tot 25.08. De gemeente Temse heeft momenteel weet van 2 bezwaren (oa van ABLLOvzw) en het schepencollege had vanaf het einde van het onderzoek 30 dagen tijd om een advies uit te brengen. De gemeente baseerde haar standpunt op adviezen van de diensten Stedenbouw en Mobiliteit. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

 

verder :

FLYER  Toegang naar station Temse      (1 oktober 2017-groot 5Mb)       klein 500k  

 

teksten                       zie ook  www.abllo.be/temse/station

Samenvatting van het bezwaarschrift (augustus 2017)

Het volledige bezwaarschrift

 

Nieuwsitem op TV OOST (27 september 2017)

Pleidooi voor een betere stationsomgeving te Temse (november 2016)