Missie

ABLLO vzw werd opgericht in 1970 en heeft als doel de belangen van natuur en milieu in het Waasland te behartigen, en dit in de breedst mogelijke betekenis.

Zo zet ABLLO zich onder meer in voor voor het verduurzamen van mobiliteit, ruimtelijke planning, energieverbruik, materialengebruik, natuurbeheer en landbouwbeleid. Dus met meer aandacht voor milieuvriendelijke mobiliteit, kwaliteitsvol openbaar vervoer, de zachte weggebruiker, groene energie, gezonde voeding en de gangbare landbouwpraktijken met teveel gif- en meststoffen,  de broeikasgassen, afvalstoffen, lichthinder, overbodige grootschalige (wegen)infrastructuur,… .

Een belangrijk aandachtsveld is duurzame ruimtelijke planning. Daarbij is het verspreiden van het ideeëngoed rond de ‘lobbenstad’, als alternatief stedenbouwkundig model erg belangrijk net als het ontwikkelen van blauwgroene netwerken doorheen het Waasland, waarbij natuurgebieden en bossen met elkaar worden verweven tot een robuust netwerk. Daaraan gekoppeld speelt ook stedelijke biodiversiteit een belangrijke rol in de werking van ABLLO vzw. In die zin coördineren wij het urbaan mezenonderzoek van UGent in drie steden Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas. Dit past in een studie naar de effecten van verstedelijking op biodiversiteit met de Koolmees en Huismus als stedelijke bio-indicatoren 
​​​​​​​
ABLLO vzw coördineert het tweemaandelijks tijdschrift ‘Het Groene Waasland’, een Waas natuur- en milieutijdschrift en is lid van de Bond Beter Leefmilieu.