Bezwaar ivm RUP AZN indienen voor 21 juni 2021

                              v e r s i e  12   j u ni   2021
Wie een bezwaar ivm het RUP AZ Nikolaas wilt indienen, heeft nog tijd tot  21 juni 2021.
Bezwaren, opmerkingen  of bezorgdheden worden schriftelijk of digitaal bezorgd aan de Gecoro, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, gecoro@sint-niklaas.be, of kunnen afgegeven worden in het stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, uiterlijk 21 juni 2021.

De officiële documenten vind je hier :  projecten : AZN           ontwerp GRUP AZ Nikolaas

************************************************************************
voorbeeld bezwaarschrift ​​​​​​​       voorbeeld brief met opmerkingen
​​​​​​​

************************************************************************

Het spel is nog niet gespeeld!

AZ Nikolaas wil verhuizen. In samenspraak met het stadsbestuur wil men die verhuizing ‘regelen’ met een waanzinnig groot nieuwbouwproject. Men heeft hier 160.000 m² open ruimte tussen de N41 en de Smisstraat voor over. Dit is een 'ferme lap' landbouwgrond in de open ruimte. Die wil men (of moet men?) compenseren door evenveel terrein te onttrekken aan woongebieden in Puivelde, Nieuwkerken en aan de noordzijde van de stad.

Niets is definitief

Dit voornemen is nog geen definitieve beslissing. Er moeten wettelijk eerst nog belangrijke stappen worden gezet. Er is nog steeds een kans dat deze plannen niet kunnen doorgaan zoals zij dat wensen. Want, er zijn tegen die plannen heel wat bezwaren op te werpen, die hand in hand gaan:

-       Ruimtelijk: 16ha (160.000 m²!), terwijl dit mogelijk is op minder dan 4 hectare.

-       Klimaat en duurzaamheid: door toepassing van het betonstop-principe.

-       Mobiliteit: met minder auto-afhankelijke inplanting veiliger en leefbaarder.

-       Sociaal: nabijheid van deze centrumfunctie is vitaal voor stad en platteland.

-       Economisch: en het moet gedaan zijn met rekeningen naar andere generaties en overheden door te schuiven.

Dit is planning van een oude politieke klasse. Ze druisen in tegen veel nieuwe opvattingen zoals: betonstop, open ruimte beschermen, belangrijke instellingen en functies in de stadskern behouden, fietsen en openbaar vervoer opwaarderen, …

Teken nu bezwaar aan

Van 23 april tot 21 juni kunnen burgers en verenigingen hun bezwaren overmaken aan het stadsbestuur. Die moet al deze bezwaren behandelen en beantwoorden. De overheid en AZ Nikolaas kunnen dan hun plannen verder zetten en beslissen om AZ Nikolaas alsnog te verhuizen. Of ze moeten de plannen ferm aanpassen. Indien iemand van oordeel is dat zijn/haar bezwaar niet degelijk is behandeld en beantwoord, dan kan die beroep aantekenen.
Een bezwaarschrift is geen petitie en moet daarom persoonlijke (aangebrachte) argumenten bevatten met een persoonlijke toets (duidelijke voorbeelden)…

.......... Het spel is dus nog niet gespeeld! ......

***********************************************************

Hieronder vind je  (losse) argumenten en ideeën die kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een bezwaar :
    (De letters A B C en D staan voor : )
    A — Ruimtelijk – klimaat - duurzaamheid
    B — Bereikbaarheid
    C —  Economie – sociaal
    D — Planning

*A B*   De nieuwe, autogerichte locatie van het regionale AZ Nikolaas aan de E17 is vooral voor bezoekers en personeel nagenoeg enkel per auto bereikbaar. Maar ook voor de fietser, de voetganger en de bus en treingebruiker wordt de situatie ronduit slecht. Nog veel meer autoverkeer is dan niet te vermijden en is helemaal niet te rijmen met de steeds dwingender (Europese) klimaatdoelstellingen.

*A B*  Enkele fietsbezwaren tegen de verhuizing :
-In een stad rijden verhoudingsgewijs zeer veel fietsers. Een ziekenhuis buiten de stad leggen, zorgt ervoor dat de af te leggen afstanden voor fietsers gemiddeld groter worden. Daarbovenop wordt de toegang voor de auto’s gemakkelijker gemaakt, meer uitnodigend. Die kliniek op die plaats wordt minder aantrekkelijk voor het fietsverkeer.
-In het voorstel van ‘De Neerkouter’ wil men de fietsers zeer goede nieuwe infrastructuur aanbieden. Zelfs een tunnel onder de N41. Dat kost zeer veel geld. Geld dat elders niet kan gebruikt worden, voor de fiets, waar het echt nodig is…  De verhuizing naar de Neerkouter is nadelig voor het fietsverkeer.
-Vermits het huidige ziekenhuis in de binnenstad ligt, is er sprake van synergie (een situatie waarbij het effect van de samenwerking wellicht groter is dan dat van de samenwerkende delen). Vooral fietsers doen ritten met verschillende ‘functies’ : boodschappen, werk, bezoek, ontspanning, even dit of dat,…. Voor een ziekenhuis buiten de stad valt die verwevenheid met de stad grotendeels weg.
- Eigenaardig, dat men een ziekenhuis wil inplanten aan een drukke weg. Die weg wordt nog drukker door de op de auto gerichte plek. Dit is een trendscenario met  toenemend ruimtebeslag, congestie, fijn stof en lawaaihinder.
- Ruimtelijke kwaliteit en verwevenheid vormen dé uitdaging van het toekomstgerichte ruimtelijk beleid. Dit beleid legt de focus op de bouw shift en op het stop-beginsel. De fiets scoort bijzonder goed op vlak van gezondheid en duurzaamheid.

* A B C*
Er wordt in de toelichtingsnota ook meermaals verwezen naar de nood aan een ‘modern ziekenhuis’. In het Groenboek ‘Hospital of the future’ van KU Leuven en Vlerick, opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Overheid (2019) , wordt gesteld dat medische centra de neiging hebben om een gelijkaardig patroon te volgen als winkelcentra of bioscoopcomplexen, en zich vestigen op greenfields buiten de stad (p56).
https://www.zorg-en-gezondheid.be/groenboek-hospital-of-the-future
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Groenboek%20Hospital%20of%20the%20future.pdf

Volgens dit Groenboek is dit geen duurzame evolutie. Toekomstgerichte zorg moet dicht bij de mensen staan, letterlijk en figuurlijk.
​​​​​​​Het nu voorliggende voorstel om te verhuizen naar greenfield buiten de stad, is geen concept van de toekomst. Dit is een achterhaald betonconcept uit de jaren zeventig.
Meer fundamenteel stelt dit Groenboek dat het ziekenhuis van de toekomst juist minder ruimte in beslag zal nemen. In de toekomst zullen ziekenhuizen zich toespitsen op hun kerntaken, met name de operaties, hoogtechnologische onderzoeken, medische beeldvorming, spoedgevallen, intensieve zorgen, enz.
De principes achter de verhuizing van AZN zijn in strijd met Groenboek ‘Hospital of the future’
​​​​​​​
​​​​​​​*B C*   Deze verhuizing is ook een nieuwe aanslag op de handel in de binnenstad. Een ziekenhuis wordt niet alleen gebruikt door een aantal personeelsleden en patiënten. Het lokt ook elke dag een veelvoud van dat aantal aan bezoekers (toch in normale tijden zonder Corona). Zij komen door de binnenstad, kopen een boeket, drinken een koffie en kopen nog een cadeautje in de winkelstraat. De verhuizing dreigt de binnenstad van Sint-Niklaas nog verder te ondergraven. En het is niet de eerste keer dat een belangrijke stedelijke functie de stad verlaat: eerder was er het Waasland Shopping Center nabij de E17. Sindsdien is er grote leegstand in de stadskern.

*C A*  Dergelijke onbegrijpelijke ruimtelijke keuzes jagen de mobiliteit op kosten want om het nieuwe ziekenhuis vlotter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, zullen extra buslijnen moeten ingelegd worden of verlegd worden, wat meerkosten met zich brengt die geraamd worden op ruim 1 miljoen euro per jaar. Met een ziekenhuis in de binnenstad, kunnen die kosten vermeden worden. Nu al is er te weinig geld voor de vervoersregio’s, en het valt te vrezen dat deze nieuwe verbindingen dus noodgedwongen ten koste zullen gaan van andere busverbindingen in de vervoerregio Waasland.

*A B*   16 ha enkel en alleen voor AZN is een onverantwoorde verkwisting van steeds maar schaarser wordende ruimte. Vergelijk dit met het bijna opgeleverde ZNA Cadix in Antwerpen. Dit heeft een vloeroppervlakte van 11,52ha  (115.200m²), met een bruto terreinoppervlakte van ongeveer 3 ha. Hierin zit zelfs de trambedding met busbaan vervat. 

*A D*   Dit monofunctioneel ruimtegebruik past in het geheel niet in de huidige ontwerpen van strategische visie in het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – (https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen). Het past ook niet in de ruimtelijke doelstelling binnen de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), art. 1.1.14: De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden…

*A D*   de verhuizing staat haaks op de visie van de Vlaams Bouwmeester(s) om de ruimtelijke verrommeling tegen te gaan;

*A D*   de verhuizing staat haaks op de visie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat regionale voorzieningen lokaliseert in de compacte gemengde stadskern langsheen de stedelijke corridor;

*A D*   de voorgestelde nieuwbouwlocatie staat haaks op de visie om de Z-vormige bosstructuur te versterken (GRS) en het landbouwareaal maximaal te behouden (Witboek, actieplan 84);

*A B C D*  De Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) heeft op 31 mei 2018  gesteld met algemene stemmen (16) om ook een alternatief in de stadskern ernstig te onderzoeken alvorens met het dossier verder te gaan. Enkele van die alternatieven zijn te vinden op  enkele alternatieven in de stadskern . Zo'n alternatief kan bestaan uit het behoud van een deel van de huidige campus met beperkte uitbreiding in het park (langs de Moerlandstraat) zodat er een verbinding ontstaat met de stedelijke corridor (Parklaan). Dat beperkt verlies van het park, wordt ruim gecompenseerd door extra parkgebied op het terrein van de huidige stadskliniek. Dat onderzoek heeft men NIET uitgevoerd.

*A D*   De verhuisplannen van AZ Nikolaas tonen hoe jarenlange planningsactiviteiten alweer uitgehold worden. Met het RUP AZN wordt afgeweken van die over vele jaren in ontwikkeling zijnde structuur. Na meer dan vijfentwintig jaar planvorming van en investering in dit concept van “ruit-corridor-boscomplex”: er is geen continuiteit met dit ruimtelijk concept “ruit-corridor-Z-bos”. Zie https://hetgroenewaasland.be/sites/default/files/2020_bestanden/06 AZN Parklaanalternatief 5Mb.pdf

*A B C D*   In het RUP AZN wordt impliciet één ouderwets, achterhaald ruimtelijk concept voorgelegd met een eenzijdige kwaliteit, met te weinig samenhang en duurzaamheid:
    1.    Monofunctioneel, over-gedimensioneerd en dus ruimte-verspillend. 
    2.    Hierdoor wordt afstand geschapen. En dat komt op de rekening van de volgende generaties.
    3.    In buitengebied, met grootschalige verdringing van landbouw, fauna en flora.
    4.    Een regionale functie als wegbermcultuur met de auto als ordenend beginsel.
    5.    Een ‘afstandelijke’ schaalvergroting zonder synergie met andere centrumfuncties.
    6.    De auto beheerst deze ongezonde omgeving met voorrijgelegenheid, voorsorteerstroken, interne rondwegen en een immense parking.
    7.    Aangevuld met P+R, samen met een dure buspendel, want buiten het bestaande ov-net. En hiervoor is geen extra geld voorzien volgens ‘basisbereikbaarheid’.
    8.    Voor de fietsers en voetgangers moet alles nog ontwikkeld worden.
    9.    Dit wordt aangevuld met groene bermen en ‘schaamschermen’, aldus AZN-argumentatie: boomsingels, als overgang naar de agrarische open ruimte, bijdragen aan het helend parkkarakter van de site.
    10.    Bermgroen en wadi worden op restruimte voorzien en volgen in het planconcept. Ecologische randvoorwaarden vormen niet het uitgangspunt. Deze zijn wel het inrichtingsprincipe binnen het lobbenstadmodel, waar de stad zegt voor te willen gaan.
Het stadshart wordt tegelijk uitgehold, net door de ruimtelijke spreiding. Dit alles op tot minstens drie keer meer ruimte dan nodig voor een dergelijk ziekenhuis. Kortom, duurzaamheid wordt met het RUP AZN overboord gegooid. 

*A D*   info: Op aandringen van ABLLO vzw is men op zoek gegaan naar binnenstedelijke alternatieven. Men hanteert hierbij tegenstrijdige criteria. Op vlak van ruimte-inname, werd deze oppervlakte in onderling overleg tussen de stad Sint-Niklaas en het AZ verkleind, tot een maximale bruto te herbestemmen terreinoppervlakte van ± 16ha buiten het stedelijk gebied.
Voor binnenstedelijke locatiealternatieven gaat men ervan uit, dat de noodzakelijke terreinoppervlakte, inclusief ontsluitingswegen, parkeerinfrastructuur, omgevingsaanleg, etc. minimum 6ha moet bedragen. Gevolg, elke site die kleiner is, komt per definitie niet in aanmerking als locatiealternatief (toelichtingsnota p23). 

Bezwaar ivm alternatieven onderzoek:
Waarom maakt men bij het onderzoek het onderscheid: 16 ha  randstedelijke en 6 ha binnenstedelijk? Als een ziekenhuis kan functioneren op 6 ha, waarom worden dan alle mogelijke locaties kleiner dan 16 ha geschrapt ? Dus bezwaar tegen de voorwaarde van de 16 ha bij het schrappen van alternatieven. Het RUP AZN moet bijgewerkt worden.

* Info: Bovendien heeft ABLLO vzw net daarom ook een alternatieven voorgesteld met mengvormen: Te vinden op: https://www.hetgroenewaasland.be/AZN
- Parkziekenhuis 1: met AZN dwars doorheen het smalste deel van het (beschermde) park, maar met toevoeging van vele hectaren parkzone na afbraak van de oude Stadskliniek. Met parkig onder de parklaan en gebruikmakend van de bestaande fietsroutes in acht richtingen en met de bushalte Park, omgedoopt tot AZN, pal voor de hoofdingang.
- Fabiolaprk, met ziekenhuis tussen het Waasland Shopping Center en het Fabiolapark met N16 en parking eronder.
- Tal van varianten werden uitgewerkt in wervende 3D-beelden door teams van architectuurstudenten: in het park, op ht Fabiolaplein en bij het station.
- Parkziekenhuis en site van het Gemeenschapsonderwijs: Dit alternatief werd voorgesteld om te toetsen of men de zoektocht naat binnenstedelijke alternatieven ernstig neemt. Niet dus, want, de GO-site werd te klein bevonden. Niemand die eraan dacht om met een gefaseerde aanpak in mengvorm met Go!, Odyssee, AZN, en het lokale beleid (knip op de Grote Markt) de puzzel af te werken.
Voor die ‘multifunctionele, sociale, gezonde en ecologische samenhang’ voorstellen,  zoekt men steeds een reden om niets mee te doen.


​​​​​​​*B* Is openbaar vervoer geen verkeer ? De locatie Stationsomgeving-noord wordt afgeschreven omwille van AUTOverkeer en De Neerkouter wordt NIET afgeschreven ONDANKS het ontbreken van een goede Openbaar Vervoer verbinding. En indien men wel een OV-verbinding maakt naar de Neerkouter, zal deze duur en ondermaats zijn.  Bezwaar tegen de ongelijke beoordeling van het alternatief Stationsomgeving-noord en dus tegen het ‘wegschrijven’ van het alternatief Stationsomgeving-noord omwille van die verkeersargumenten. Het RUP AZN moet bijgewerkt worden.

* Info: Nog bij dit alternatievenonderzoek het stadspark. Op voorstel van ABLLO vzw is er van uitgegaan, dat het AZN op de huidige locatie en deels in het stadspark kan vernieuwd worden. Dit park is echter een beschermd cultuurhistorisch landschap sinds7 mei 1975 (“Kasteel Walburg en omgeving”). Strikt genomen kan deze bescherming worden opgeheven, mits het volgen van een juridische procedure. Dit gebeurt echter zeer uitzonderlijk. Bovendien zijn volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed de erfgoedwaarden nog aanwezig in het  gebied. Er is voor het Agentschap bijgevolg geen aanwijzing om de bescherming op te heffen.  (toelichtingsnota p26; brief Agentschap Onroerend Erfgoed). Het deel van het stadspark tussen Parklaan, Moerlandstraat en AZN is in 2012 gekapt geworden en vervolgens werden nieuwe bomen geplant.  In het ontwerp RUP is het ‘zogenaamde’ Parkziekenhuis weggeschreven als een mogelijke locatie omdat Agentschap Onroerend Erfgoed dat toch nooit gaat aanvaarden (zie scopingnota p.21). Waarop baseert men deze stellingname, terwijl men in hetzelfde document schrijft : “Strikt genomen kan deze bescherming worden opgeheven, mits het volgen van een juridische procedure. Dit gebeurt echter zeer uitzonderlijk.” Wie bepaalt wat uitzonderlijk is? Als er staat ‘zeer uitzonderlijk’, wil dit zeggen dat dit niet onmogelijk is. Waarom onderzoekt men de locatie dan niet? Anders uitgedrukt, is het niet zo dat na onderzoek van dat locatievoorstel het pas mogelijk is te zeggen of die situatie uitzonderlijk is of niet?

*A D*  Bezwaar tegen het ‘wegschrijven’ van die alternatieven waarbij enerzijds het ziekenhuis AZN grond zou innemen in het Park en anderzijds een veelvoud van die grondiname als compensatie ter beschikking komt na afbraak van een deel van het oude AZN (Stadskliniek en omgeving). Die grondinname kan gebeuren in het deel waar bijna 10 jaar geleden een herplant is gebeurd.
Het RUP AZN moet bijgewerkt worden.

*C*    De verhuizing van AZN naar De Neerkouter zorgt voor hogere kosten en voor negatieve gevolgen voor het openbaar vervoersnet in het algemeen.  AZN Parklaan ligt vlakbij de buscorridor. Bijna alle buslijnen vanuit alle hoeken van het Waasland ‘passeren’  daar zonder dat men nog een noemenswaardige inspanning moet doen. Ideaal dus.
Om openbaar vervoer naar  AZN op De Neerkouter te krijgen, moet een enorme (financiële) inspanning gebeuren,  waarbij toch nog vaak een extra overstap nodig is. De dienstverlening en de aantrekkingskracht vermindert ondanks de inspanning. De inkomsten zullen vermoedelijk dalen.
Die financiële inspanning is een éénmalige infrastructuurkost en een jaarlijkse meerkost van de  exploitatie van ongeveer 1 miljoen Euro. Zie ook HGW.
Die (financiële) inspanning gaat ook ten koste van andere dienstverlening in het Waasland (de gesloten portemonnee) of elders (beperking/afschaffing van diensten)   of    zal extra middelen vergen uit de begroting van het Vlaams Gewest.  Die extra Vlaamse middelen zouden ook ‘ergens’ kunnen dienen om een echte verbetering van het openbaar vervoer te verwezenlijken met een echt groeipotentieel…. (door grotere frequentie, door nieuwe diensten …).

*C*     KORTER GEFORMULEERD : Een hoogfrequente busdienst naar de site van het RUP AZN is onbetaalbaar, slechter en dus onbespreekbaar. 

*D*  De verhuizing betekent een grootschalig project. Het gaat het belang van de stad te boven. Het heeft een regionaal belang voor ruim 300.000 inwoners. Het gaat om een investering van ruim 300 miljoen EURO. Een behandeling binnen een bovenlokaal beleidsorgaan is ook nodig, bijvoorbeeld in de (nieuwe) vervoerregioraad (VRR), de provincie en Interwaas.

*D*   Uit de voorgelegde documenten blijkt, dat nog te weinig toegevoegde waarde wordt nagestreefd met het project. De puzzelstukken passen nog niet goed in mekaar om nu al over te gaan tot een uitvoeringsplan. In de planvorming is het nog te vroeg om dit GRUP voor te leggen. Een GRUP is uitvoeringsgericht. De eerder te nemen horden zijn overgeslagen of zijn niet goed uitgewerkt:
1. De definiëring van een visie op een nieuw AZN in een (zich wijzigende) maatschappelijke, verkeers-, en vervoerskundige en ruimtelijke context wordt niet vermeld in de startnota. Er zijn veel trends en trendbreuken met bedreigingen en kansen waarop een visie moet inspelen.
2. Er wordt geen ruimtelijk concept voorgelegd van de kernstad en het ommeland waarin AZN past. Het behoud en de versterking van het ruit-en-corridor-model of enig ander te ontwikkelen concept is noodzakelijk, want AZN is een grootschalige structuurbepalende voorziening.
3. Er is geen kwalitatieve en kwantitatieve taakstelling van een nieuw AZN binnen de ruimtelijke-, verkeers- en vervoersstructuur van stad en ommeland.

*B*   Zij gaan geheel voorbij aan een sturend beleid inzake verplaatsingen. Verkeer kan totaal andere vormen aannemen indien men het vervoer naar andere modi bevordert. Denk aan het bekende stop-beginsel. En denk aan trends met deelfietsen en deelauto’s. Ze plaatsen het megalomane parkeer- en verkeersverhaal in een geheel andere perspectief. Net als in de telecommunicatie, zijn er over 10 jaar grote veranderingen te verwachten in de mobiliteit.

*A B D*  Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt uitgehold.
De versterking van de corridor, als openbaarvervoersas en als lint met vele centrumfuncties wordt niet gevolgd. AZN verlaat de centrum-as, waardoor deze ernstig verzwakt. En de Z-vormige groenstructuur wordt aangetast met de verhuizing. Uitgerekend in het buitengebied wil men een nieuw centrum bouwen.

*B*  Het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Het GRUP AZN komt op 1 km van het gewenste  ‘Stadsknooppunt West, OV- en fietsknooppunt’. Dit is het wegenknooppunt N70/N41. Onduidelijk blijft hoe de relatie van AZN met dit stadsknooppunt vorm gaat krijgen. De voetganger zal nooit de hoofdrol kunnen spelen in dit gebied (een zogenaamde C-locatie = enkel goede autobereikbaarheid) en met zulke afstand. 

*B C*   Basisbereikbaarheid. Er is weinig aandacht voor het kernnet van stad en regio. Laat staan over een degelijke operationele en economische onderbouwing van een bijkomende lijn op het kernnet. Voor AZN als zeer belangrijke functie in / voor het Waasland moet met een ambitieuze taakstelling voor het openbaar vervoer het overmatig autogebruik dalen. Idem met bevordering van het gezonde stappen en trappen.

*D*   Het onderzoek was vooral gericht op de locatie van het voorgestelde GRUP terwijl andere locaties niet goed onderzocht werden. Bijkomend onderzoek is nodig.
1.  Onderzoek naar meer alternatieven op basis van bijkomende uitsluitingscriteria. Zoals er zijn: centrale positie, zuinig ruimtegebruik, synergie, kwaliteit publiek domein, omgevingskwaliteit. Dit als swot-analyse (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) in het ruimtelijk weefsel en in de netwerken. En dit op schaal van de site, de kernstad en het Waasland.
2.  Onderzoek naar de waarde van de synergie van het huidige AZN in relatie met de kernstad met stedelijke functies, het park, de buscorridor, het fietsroutenetwerk, het publiek domein, sociale cohesie, onderwijs, handel en diensten. Dit als nulmeting tegenover andere locaties.
3.  Onderzoek naar de potentiële waarde van het ‘parkziekenhuis’.  Dit is het concept dat ABLLO vzw voorstelt (zie ook: www.hetgroenewaasland.be/AZN ). Dit concept (naast andere concepten) dient zeker onderzocht te worden. Bijvoorbeeld wat ruimtegebruik betreft (zoals  parkeren = 0 m²), meerwaarde voor publiek domein, geen extra kosten voor openbaar vervoer, vlotte bereikbaarheid voor alle modi vanuit heel de regio, synergie met de binnenstad (zoals scholen), omgevingskwaliteit (zoals park, uit te breiden)…

*D*  Bijkomend onderzoek op vlak van mobiliteit is gevraagd. Maar te matig uitgevoerd.
1.  Onderzoek naar de huidige verdeling in vervoermiddelengebruik, als nulmeting. 
Vragen kunnen zijn:
- Hoe komen patiënten en bezoekers en werknemers naar het AZN als voetganger, fietser, met openbaar vervoer, als autobestuurder of –passagier?
- Waar parkeren zij nu hun fiets of auto?
- Hoeveel personeelsleden brengen kinderen naar school of de kinderopvang in Sint-Niklaas, in combinatie met hun rit naar hun werk in AZN?
- Waarom worden bepaalde vervoermiddelen niet gebruikt?
Eén of meerdere staalnames zijn nuttig om een beeld te vormen. Op basis van de huidige cijfers kan men dan de mogelijke verplaatsingsveranderingen na een verhuizing beter inschatten of aansturen. In het Mober AZN (o.a. p39 en p43), vertrekt men vanuit de situatie bij andere ziekenhuizen wat niet ideaal is.
2.    Onderzoek naar de huidige en toekomstige sterkten / zwakten van het openbaar vervoer. Men zegt, dat het openbaar vervoer goede verbindingen krijgt naar het nieuwe AZN. Maar een duidelijk uitgewerkt operationeel en economisch plan, met vermelding wie dat gaat betalen, is er niet. Voor het autoverkeer heeft men in de Mober reeds onderzocht naar welk soort kruispunt met allerlei varianten er best op de N41 komt. Voor het openbaar vervoer staat er slechts een zeer magere bijdrage.
​​​​​​​3.    Onderzoek naar nieuwe vormen van mobiliteit. Het nieuwe AZN gaat ten vroegste in 2027 open. Hoe gaan wij ons dan verplaatsen? Een ‘aftastend’ onderzoek is hier op zijn plaats. Het autoverkeer zal een grote evolutie ondergaan: van privé wagens naar deelsystemen, zelfrijdend, met elektro-motor of op waterstof. Komt er een Uber-achtig systeem zonder chauffeurs? Is een megaparking op die plaats dan nog nuttig of gewenst? Vergelijk een GSM uit 2007 met een smartphone nu. De combinatie van de verbetering van hardware, software en de netwerken hebben die evolutie tot stand gebracht. Voor de automobiliteit zullen ook de verbetering van hardware, software en de netwerken (communicatie tussen auto’s …) eenzelfde enorme evolutie veroorzaken. De zelfrijdende auto tracht nu de poort open te krijgen, maar dat lukt nog niet. Eenmaal open, zal het zeer snel gaan. Alle grote merken en softwarebedrijven werken daaraan. Auto’s delen zal ook pas echt doorbreken als de netwerking goed verloopt. Is het niet absurd een nieuw AZN te plannen buiten de stad, waarbij men zich teveel baseert op veel te oude uitgangspunten en gegevens op vlak van o.a. verkeer en niet op de nieuwe mobiliteit van de toekomst?
Zo’n onderzoek, waarbij men probeert te kijken in de toekomst, vraagt dat men zoveel mogelijke opties/toekomstbeelden naast mekaar zet en dan een vergelijking probeert te maken tussen de verschillende potentiële locaties.

*A C*   De voorgestelde compensatie in het woonuitbreidingsgebied Vrasenestraat, circa 6,35 ha, is niet interessant omdat het aan drie zijden omgeven is door woongebied en aansluit bij de dorpskern. Dit gebied is eerder kernversterkend met invulling als woongebied. Er moeten toch gebieden te vinden zijn, waarbij de omzetting tot landbouwgebied zinvoller is. Wie betaalt de compensatie, de Vlaamse Overheid, de stad Sint-Niklaas of AZN? En wat is een raming van de prijs? Welke prijzen hanteert men hiervoor?

*A B C D*   Onvoldoende uitwerking van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In de nota’s komen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te weinig aan bod. Deze zijn aangenomen door de algemene vergadering van de VN met de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 algemene doelstellingen een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Enkele voorbeelden bij dit nieuwe AZN:
•  Economisch: bovenop de ruim 300.000.000 euro investering volgen nog rekeningen die afgewimpeld worden op anderen. Zoals bijkomende wegenaanpassing, blijvende meerkost voor de openbaar-vervoeruitbating zonder opwaardering ervan, verminderen van de omzet bij handelszaken in de binnenstad door minder nabijheid van klanten, compensatiegebieden afkopen....
•  Sociaal: Je zal maar als bejaarde partner ‘achter’ blijven. De verplaatsing naar het nieuwe AZN met de fiets of het openbaar vervoer wordt slechter. Je zal maar als student verpleegkunde moeten gaan pendelen tussen school en stage in AZN. De sociale rol van de stadskern brokkelt af. De kwaliteit van het publiek domein als sociale ruimte komt zelfs niet ter sprake in de startnota.
•  Ecologisch: Het nieuwe AZN is een nieuwe centrumfunctie buiten het centrum. Hiermee vreet de stad aan de buiten. Ruimte als schaars goed wordt opgeofferd door een ruim dubbel zo groot perifeer liggend terrein aan te snijden. De levensvoorwaarden worden verder belast door afstand, meer wegverkeer, negatieve impact op het buitengebied, vernietiging van synergie en symbiose met het stadshart. 


TER INSPIRATIE : Onderstaande tekst is gepubliceerd op 31 mei 2018 in De Morgen en ondertekend door verschillende professoren:
Marc Belderbos (Professor Dr. UCL – LOCI ; Ass. Prof KUL - Fac. Arch.) ; Maria De Bie (Prof. em. Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek,Universiteit Gent) ; Pascal De Decker (Prof. Dr. Stadssociologie KU Leuven dep stedenbouw en ruimtelijke planning) ; Oswald Devisch (hoofddocent stedenbouw, Universiteit Hasselt) ; Evert Lagrou (Dr. em. Hoogleraar Departement architectuur Sint–Lucas) ; Hans Leinfelder (Docent - Assistant Professor, Faculteit verkeerskunde PCVO Limburgen lector logistiek CVO Mechelen) ; Willy Miermans (Prof. em. Mobiliteit en Woonecologie, UHasselt) ; Erik Rombaut (Ass. Prof. em.ecologie en milieukunde, KULeuven, faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent/Brussel)

Is de stad Sint-Niklaas helemaal het noorden kwijt ?

 Een aantal experts inzake mobiliteit, milieu, klimaat, ruimtelijke planning en stedenbouw hebben een opinie bijdrage geschreven om toe te voegen aan thans oplaaiend maatschappelijk debat in het Waasland, naar aanleiding van de plannen die het stadsbestuur van Sint-Niklaas maakt om het AZ Nikolaas te verhuizen vanuit het stedelijk centrum naar een landbouwgebied langs de E17/N41.

De stad Sint-Niklaas beschikt over een troef die vele andere centrumsteden in Vlaanderen haar benijden: een openbaarvervoer-corridor met vrije busbanen dwars door de stad, van het station in het noorden, via de Hofstraat , Grote Markt en Parklaan (nabij de hoofdingang van het AZ Nikolaas) helemaal tot aan het Waasland shopping centrum in het zuiden. Een Vlaamse centrumstad waar de ambulance de vrije busbaan kan gebruiken tot nabij de poort van de spoeddiensten en waar de stads- en streekbussen van DE LIJN, niet gehinderd door files door het centrum rijden: een unicum.
Men zou dus verwachten dat de toekomstige stedelijke vernieuwingen in Sint-Niklaas zich concentreren rondom deze unieke openbaar-vervoer-as. Ook deze stad werkt namelijk aan een mobiliteitsplan, wil minder auto’s in het centrum door een lussenplan voor auto’s en wil zelfs fietsstad Vlaanderen 2018 worden. De stad Sint-Niklaas werkt bovendien ook aan een klimaatactieplan en heeft daartoe ook het burgemeestersconvenant 20-20-20 ondertekend.
Het is dan ook bijzonder verontrustend dat de stad Sint-Niklaas vandaag plannen lijkt te smeden om één van de meest levendige functies uit de binnenstad -het stedelijk ziekenhuis AZ Nikolaas –te gaan verhuizen naar een suburbane autolocatie in de buurt van de E17-N41. Daartoe zou het stedelijk RUP moeten worden aangepast om 18 (!!) hectaren zogenaamd herbevestigd agrarisch gebied om te vormen tot een ziekenhuislocatie. Nog los van het feit of een dergelijke autosnelweglocatie voor patiënten de beste plek is, nu Vlaanderen zich (eindelijk) zorgen maakt over fijnstoflocaties voor scholen en crèches, zijn vooral ook de mogelijke consequenties voor de levendigheid en leefbaarheid van de binnenstad van Sint-Niklaas immens.
De stad Sint-Niklaas kampt immers al jaren met grote leegstand en problemen met het winkelapparaat in de binnenstad. Stationsstraat, Ankerstraat en Nieuwstraat bijvoorbeeld blijven al jaren kampen met kwijnende winkels, alle inspanningen van centrummanagers ten spijt. Oorzaak daarvan is natuurlijk, zoals Unizo het destijds voorspelde, het gigantische Waasland Shopping-centrum, opgetrokken buiten het stedelijk centrum aan de N16.
Sint-Niklaas heeft daarvan blijkbaar niks geleerd. De mogelijke verhuizing van het ziekenhuis weg uit het centrum maakt niet alleen alle synergie van het AZ Nikolaas met de binnenstad onmogelijk, bovendien is de nieuwe autogerichte locatie (voor de bezoekers) niet meer per trein bereikbaar, en ook voor de fietser, de voetganger en de busgebruiker wordt de situatie dramatisch slechter. Een ziekenhuis wordt namelijk niet alleen gebruikt door een aantal personeelsleden en patiënten, het lokt ook elke dag een veelvoud van dat aantal aan bezoekers. Zij komen door de binnenstad, kopen een boeket, drinken een koffie en kopen nog een cadeautje in de winkelstraat. En dan is er nog de hogeschool Odisee, die met opleidingen verpleegkunde en vroedkunde onlosmakelijk verbonden is aan het ziekenhuis. Een mogelijke verhuizing van deze opleidingen is op termijn wellicht onafwendbaar. Waarmee dan ook nog eens meer dan duizend hogeschoolstudenten uit de binnenstad zouden verdwijnen…
Het wordt duidelijk: de mogelijke verhuizing van het AZ Nikolaas zou een dramatische beslissing zijn voor de binnenstad. En dat net op het ogenblik dat de Vlaamse regering een beleidsplan ruimte
Vlaanderen voorbereidt met als speerpunten een ‘betonstop’ en ‘kernversterking van de binnensteden en dorpen’. Ook de pleidooien van de Vlaamse bouwmeester zijn niet mis te verstaan. We veroorzaken onze eigen files.
Onderstaande experten in mobiliteit, milieu, klimaat, ruimtelijke planning en stedenbouw roepen de stad Sint-Niklaas dan ook op om deze beslissing op te schorten en grondig te laten onderzoeken of nu al voorgestelde interessante alternatieven op de huidige parklocatie haalbaar zijn. Een ziekenhuis is op zijn best via uitgekiende verticale circulatie (compact, dus) i.p.v. via een uitgesmeerd grondpatroon. Wellicht zijn er nog alternatieve locatiemogelijkheden op en nabij de schitterende openbaarvervoer-corridor te onderzoeken. Kortom een plan-MER én een internationale stedenbouwkundige wedstrijd (zoals de stad eerder deed voor de stationsomgeving) zijn dringend noodzakelijk om nieuwe eigentijdse klimaatneutrale ideeën in deze stad te laten aanwaaien.